På denne side finder du informationer om:

HISTORIEN KORT

Stødov Vandværk A.m.b.a er etableret i 2018 og er en sammenlægning mellem Helgenæs Pumpestation A.m.b.a og Fejrup Strand Vand.

Helgenæs Pumpestation A.m.b.a er i 2016 renoveret. Boringen blev taget op og der blev installeret elektronisk overvågning af vandforholdene i jorden. I bygningen blev pumper og rør renoveret og der blev installeret elektronik til overvågning og styring. Vandkarrene blev afskærmet og ny ventilation installeret. Hovedtanken blev undersøgt for utætheder og indtrængende rødder. Udenfor blev der fældet en del træer og buske og reservoiret til opsamling af rensevand fra filtrene blev renset op.

I forbindelse med sammenlægningen af de to vandværker er der etableret en ny forsyningsledning fra Fejrup Bygade til ledningsnettet i Fejrup Strand og der er åbnet for vandforsyning fra Stødov Vandværk den 1. maj 2018.

 

BORINGER

Stødov Vandværk har i 2018 2 boringer.

Boring DGU 90.85 er udført i 1966. Boringen er placeret i forbindelse med Gl. Kirkebjerg Vandværk. Boringen er 15 m dyb og her en beregnet ydelse på 12 m3/t. Anvendes ikke i den daglige drift, men udgør indtil videre den eneste nødforsyningsmulighed. Bestyrelsen arbejder på snarest at få etableret en alternativ nødforsyning, med større forsyningssikkerhed og bedre vandkvalitet.

Boring DGU 90.113 er udført i 1979. Boringen er placeret umiddelbart udenfor for Stødov Vandværk på Sletterhagevej 7. Boringen er 68 m dyb og har en beregnet ydelse å 38 m3/t. Under normale forhold oppumpes alt vand til forbrugerne her.

Boringen er beliggende på den lille parcel hvor vandværket også er placeret. De nære omgivelser udgøres af opdyrket landbrugsjord, hvor afgrøderne gødes og sprøjtes med pesticider. Landbrugsdriften kan udgøre en risiko for at grundvandet forurenes, og der forventes derfor inden for få år indført restriktioner for landbrugsdriften i det boringsnære område. Dette indebærer at vandværkets forbrugere skal betale lodsejerne erstatning for ikke at drive landbrugsdrift på de boringsnære arealer. Den årlige erstatningsudgift er ikke kendt pt., men forventes at være af en størrelse, der kan være motiverende for at etablere en ny boring i et dyrkningsfrit område med god vandkvalitet. Disse overvejelser indgår i bestyrelsens langsigtede planer.

VAND FLOW

Fra boringen pumpes vandet op, iltes og sendes gennem et filteranlæg hvor bl.a. jern og mangan fjernes fra vandet. Det rensede vand ledes herefter til en stor nedgravet rentvandstank, hvorfra vandet pumpes ud til forbrugerne. Det nødvendige tryk for at sende vandet ud til forbrugerne etableres af 2 store pumper.

Når vandet renses i filteret opsamles urenheder, som jævnligt bliver skyllet ud, så filteret kan bevare sin filterevne. Skyllevandet opsamles i en bundfældningstank, hvorfra det ledes til terræn via et sivedræn.

Hele processen dokumenteres og overvåges på en computer, og ved driftsforstyrrelser sendes automatisk alarm til vandværkets driftsansvarlige og formand samt vandværkspasseren.

Diagram for anlæg / proces – klik på billedet

LEDNINGSNET

Ledningsnettet og målerplaceringer i de 4 tidligere forsyningsområder er blevet registret i foråret 2018 forud for fusionen, og ny digitale kort er udarbejdet.

Ledningsnettet består af hovedledninger der fører vandet frem til ejendommens målerbrønd, hvor der er monteret afspærringsventiler samt en måler. Herfra går der en stikledning ind til huset. Vandværket er ansvarlig for etablering og vedligehold af hovedledninger frem til målerbrøndene. Etablering og vedligehold af målerbrønd og stikledning påhviler forbrugeren.

Nettene er etableret i forbindelse med oprettelsen af den decentrale vandforsyning i Stødov / Fejrup og i takt med sommerhusområdernes gradvise udbygning. Ledningerne er således af meget forskellig alder og mange har nået en alder hvor restlevetiden vurderes at være begrænset. Ledningsnettet i Stødov Bakker er dog total udskiftet 2016. i Forbindelse med fusionen har forbrugere, der forsynes via gamle ledningsnet, indbetalt betydelige beløb, der er reserveret til fremtidig ledningsudskiftning.

Stødov Vandværks ledningsnet

MÅLERE

For at begrænse forbruget af grundvand, blev det i henhold til Vandforsyningslovgivningen pligtigt, at installere vandmålere hos forbrugerne senest 01.01.1999. Hele forsyningsområdet er således nu forsynet med individuelle målere.

For at sikre korrekt måling kræver lovgivningen, at målerne enten skal udskiftes hvert 9. år eller delpartier indsendes til stikprøvekontrol. Godkendes målerne ved kontrollen, kan de forblive opsat i op til yderligere 3 – 6 år.

Målere i forsyningsområdet, der ikke længere lever op til kravene, vil derfor løbende blive udskiftet.

SKOVENS VANDVÆRK – Fejrup Strand
I forbindelse med fusionen med Fejrup Strand Vandværk, har Stødov vandværk overtaget og indgået aftale om, at Skovens Vandværk kan blive nødforsynet fra Stødov Vandværk. I den forbindelse er der udført en ny ledningsforbindelse fra ledningsnettet i Fejrup Strand til Skovens Vandværk. Ledningsforbindelsen er forsynet med kontraventil og måler.

Skovens Vandværk har 5 forbrugere. Dette forsyningsområde er optaget som zone 2 på takstblad for Stødov Vandværk med henblik på eventuel fremtidig tilslutning til Stødov Vandværk.