GDPR / PERSONDATAFORORDNING HOS STØDOV VANDVÆRK A.M.B.A

 

Beskyttelse af dit privatliv:

  • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig
  • Vi sikrere rimelig og gennemsigtig databehandling
  • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
  • Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

 

Dataansvar – kontaktoplysninger:
Stødov Vandværk A.m.b.a er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:
Stødov Vandværk A.m.b.a
Sletterhagevej 1, Stødov
8420 Knebel
E-mail: formand@stoedovvand.dk
CVR: 86762714

Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

 

Afdragsordninger/betalingsaftaler:
I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen/betalingsaftalen.

Lovovertrædelser:
Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse af relevante myndigheder.

Hvis vi har dit cpr.nr. bruges det til:

  • Udbetaling via NemKonto
  • Mulighed for tilmelding til E-boks
  • Opdatering af privatadresse
  • Alle cpr-numre anonymiseres efter indtastning i vores afregningssystem.

Formål og retsgrundlag for behandling:
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug
  • Hvis vi behandler cpr-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer til selskabet.

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende:

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten:
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Stødov Vandværk’s overholdelse af sin retslige forpligtelse).

 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale:
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Stødov Vandværk’s opfyldelse af en aftale, som eks. kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning).

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer:
Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

 

Inddrivelse af restance hvor cpr.nr. ikke er oplyst:
Hvis der er restance til Stødov Vandværk og cpr.nr. ikke er oplyst, kan forsyningen i henhold til Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 2, stk. 6 henvende sig til kommunalbestyrelsen efter forudgående entydig identifikation af skyldneren få oplyst skylderens cpr.nr. fra Det Centrale Personregister. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodningen senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf.

Stødov Vandværk har pligt til efter inddrivelse af restancen at slette cpr.nr.

 

Korrekte og opdaterede personoplysninger:
Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

 

Opbevaring af data:
Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Stødov Vandværk’s forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om evt. lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed og Stødov Vandværk ikke længere er part i sagen.

 

Videregivelse af data:
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

 

Sikkerhed:
Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Stødov Vandværk har udarbejdet en lovpligtig, interne databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Stødov Vandværk har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Stødov Vandværk har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentligt ulempe, vil Stødov Vandværk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

 

Dine rettigheder:
Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Stødov Vandværk behandler om dig. På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Stødov Vandværk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Stødov Vandværk via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger:
De har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de oplysninger, som Stødov Vandværk behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.
Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Stødov Vandværk er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et restkrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Stødov Vandværk kun opbevare de oplysninger, som Stødov Vandværk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Stødov Vandværk’s kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som de mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Indsigelse:
Du har ret til at gøre indsigelse mod Stødov Vandværk’s behandling af dine persondata.
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Stødov Vandværk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse , hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler jf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Stødov Vandværk.

Er din indsigelse berettiget, vil Stødov Vandværk ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Begrænsning:
Du har ret til at få begrænset Stødov Vandværk’s behandling af persondata i visse situationer.

Du har ret til at få begrænset Stødov Vandværk’s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18.

Mens Stødov Vandværk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Stødov Vandværk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Stødov Vandværk har færdigbehandlet din indsigelse.
Stødov Vandværk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondataene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsningen af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Stødov Vandværk. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Klage:
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Stødov Vandværk’s behandling af dine personoplysninger.
Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Tlf: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk