På denne side finder du informationer om:
DRIFTSFORSTYRRELSER

Svigter vandleverancen eller forekommer der andre unormale forhold i vandforsyningen, kontakt da omgående vandværkets driftsansvarlige eller vandværkspasser:

Driftansvarlige: Poul Kusk
tlf. 61553097

Vandværkspasser:  Djurslands VVS
tlf. 51514172 / 40448488

NY ADRESSE / KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du som registreret forbruger ænder helårs postadresse, mobiltelefonnummer eller e-mailadresse bedes du omgående oplyse de ny kontaktoplysninger til vandværkets kasserer på mail: regnskab@stoedovvand.dk

Vandværket har brug for at have aktuelle kontaktoplysninger i forbindelse med opkrævning, varsling, møde-indkaldelser og udsendelse af anden information.

Kontaktoplysninger kan også ændres via www.aflas.dk

 

EJERSKIFTE 

Ved ejerskifte skal vandmåleren aflæses med henblik på afregning af forbrug i ejer-perioden. Aflæs vandmåleren på skiftedagen og send følgende oplysninger på mail til: Kasserer regnskab@stoedovvand.dk

  • Målerstand
  • kontaktoplysninger på sælger og køber
  • Adressen / matr. nr. på den aktuelle ejendom.

Kassereren vil herefter videregive oplysningerne til administrator, der udfører forbrugsregnskab og opkræver betaling. Når sælger har betalt opkrævning for den aktuelle ejer-periode, udtræder sælger som medlem af vandværket og i stedet indtræder køber.

Flytteaflæsning kan downloades på nedenstående links:

 

PERSONOPLYSNINGER

Vandværket har registreret personlige oplysninger om alle forbrugere, men kun oplysninger som er nødvendige for at kunne betjene forbrugerne. Oplysningerne omfatter:

– Navn på ejer(e) af ejendomme med tilslutning til Stødov Vandværk
– Hjemadresse (forbrugsadresse / faktureringsadresse)
– Sommerhusadresse (forbrugsadresse / faktureringsadresse)
– Mobiltelefon / fastnettelefon
– Mailadresse
– Målernummer
– Forbrug

Vandværket videregiver kun oplysningerne til vandværkets administrationsselskab.
Oplysningerne slettes når kundeforholdet ophører.Bestyrelsen har udpeget et bestyrelsesmedlem der har det daglige ansvar for at persondataforordningens krav overholdes.

 

GRAVEARBEJDE
Skal der udføres gravearbejde på din grund, fx i forbindelse med byggearbejder, skal du sikre dig, at graveentreprenøren indhenter ledningsoplysninger via LER – Lednings Ejer Registeret.

LER kontakter herefter vandværkets bestyrelse for at få tilsendt oplysninger om, hvor der er nedgravet vandledninger i terrænet, hvorefter oplysningerne sendes til graveentreprenøren.

Bestyrelsen har overdraget oplysningsopgaven til firmaet mal-tek, idet dette firma har udført registreringen af ledningsnet og målerbrønde.

KLAGE
Pr. 1. oktober 2015 har private forbrugere af vandværkets leveringsydelser fået klageret. Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklage-nævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs mere herom på www.forbrug.dk