På denne side finder du informationer om:
TAKSTBLAD
Bestyrelsen er pålagt hvert år at fremsætte forslag til priser for tilslutning til værket samt priser for vandforbrug i et Takstblad. Takstblad for 2018 er alene godkendt af bestyrelsen.

I 2019 fremlægges nyt forslag til generalforsamlingens godkendelse. Takstbladet er dog først endelig gældende når tilsynsmyndigheden Syddjurs Kommune også har godkendt det. Kommunen forholder sig ikke isoleret set til priserne, men til vandværkets samlede økonomi, i det alle vandforsyninger er underlagt ”hvile i sig selv” princippet, hvor indtægter og udgifter skal balancere set over en længere årrække.

 
FORBRUGER BETALING
Vandværkets grundlag for at opkræve betaling hos forbrugerne er takstbladets gældende priser. Forbrugerne skal dog selv aflæse målerstanden på den enkelte ejendoms vandmåler en gang årlig for at vandafgiftens størrelse kan beregnes.

Vandværkets administrationsselskab Microwa udsender hvert år i september måned et aflæsningskort, hvorpå forbrugeren skal anføre den aktuelle målerstand og herefter returnere aflæsningskortet.

Aflæsningen kan dog også indberettes via telefon 70702414 eller digitalt på www.aflas.dk/

Forbrugsåret er 01.10 til 30.09 og aflæsningen bedes så vidt mulig foretaget tæt på 30.09. Ved manglende indberetning af aflæsning af målerstand, pålægges forbrugeren et gebyr kr. 300.- + moms

 

REGNSKAB

Alle vandværker skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Stødov Vandværk følger lovgivningen og udarbejder en årsrapport der omfatter driftsregnskab/resultatopgørelse, balance og anlægskartotek incl. afskrivninger.
Regnskabsåret løber fra 01.01 til 31.12.
Microwa abc A/S udfører den daglige bogføring og udarbejder regnskabsmaterialet i samarbejde med bestyrelsen. Regnskabet revideres og underskrives af en på generalforsamlingen valgt ekstern revisor.

Årsrapporter
BUDGETTER
Bestyrelsen opstiller et forslag til driftsbudget for det kommende år, som fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Driftsbudgettet indeholder både indtægter og udgifter i det kommende regnskabsår og bygger på erfaringstal og indgåede aftaler.

 

Udgifter til forbedring og større renoveringer, udover nødvendig reparation og vedligehold, af vandværkets tekniske anlæg, målere og ledningsnet m.m. betragtes som investeringer og disse afskrives løbende efter gældende regler. Herved udjævnes udgifterne over det forventede antal funktions-år.

 

For at få et overblik over det fremtidige behov for indtægter, der kan modsvare de forventede udgifter, udarbejder bestyrelsen 5 års drifts- og anlægsbudgetter. Heraf fremgår den forventede prisudvikling på driftsbudgettets kendte poster samt hvilke investeringer man forventer at foretage i tekniske anlæg m.m. i de kommende 5 år.

Budgetter og investeringsforslag kan ses her