På denne side finder du informationer om:
GRUNDVAND

Naturstyrelsen har i 2014 afsluttet kortlægning af grundvandet i Syddjurs Kommune. Vi har gennem de seneste år betalt en afgift på vores vandforbrug, som har finansieret denne grundvandskortlægning.

Er du interesseret i at vide, hvordan forholdene er omkring Stødov Vandværk, kan du læse herom her 

Vandets hårdhedsgrad er 16 dH

VANDFORSYNINGSPLAN SYDDJURS KOMMUNE
Vandforsyningsplan 2018-2024 indeholder målsætninger, fokusområder, prognose og administrative retningslinjer. I bilag ses tekniske data og forsyningsområder for de 70 almene vandværker i kommunen.
vandforsyningsplanen 2018-2024

Du kan læse mere om Syddjurs Kommunes baggrund for vandforsyningsplanen og se kortbilag her

INDVINDINGSTILLADELSE
Stødov Vandværk har pt. en midlertidig vandindvindingstilladelse. Vandværket forventer at få en ny tidsbegrænset vandindvindingstilladelse i løbet af 2018.

Når den ny indvindingstilladelse foreligger, vil den kunne ses her

VANDANALYSER

Myndighederne stiller krav til vandets kvalitet og fastsætter grænser for, hvad vandet må indeholde af diverse stoffer. Dette sikrer, at vi som forbrugere kan være trygge ved, at vandet ikke er sundhedsskadeligt at drikke og anvende i den daglige husholdning. Der foretages derfor hvert år en række vandprøver af vekslende omfang og prøvested, enten i boringen, på vandværket eller ved forbrugerne. Prøverne udtages og analyseres af Eurofins Miljø A/S.

Efter hver prøvetagning fremsendes der en rapport til vandværkets bestyrelse samt Syddjurs Kommune. Opfylder vandet ikke kvalitetskravene, bliver vandværkspasseren hurtigst mulig igangsat med at afhjælpe problemet.

BEREDSKABSPLAN

Er uheldet ude og der fx opstår en sundhedsskadelig forurening eller et alvorligt teknisk nedbrud, er det vigtigt, at der foreligger en plan for hvordan situationen skal håndteres, herunder hvordan forbrugerne og myndigheder hurtigt bliver informeret. Der er derfor udarbejdet en Beredskabsplan som kan ses her.